Arhitektoniski projekti


Projektiranje arhitekturaArihtektonsko projektiranja svih razina razrade.

IDEJNI PROJEKT
Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovano-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici.

Prema Zakonu o gradnji (NN 135/13; 20/17) :

GLAVNI PROJEKT (članak 68.)
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

IZVEDBENI PROJEKT (članak 74.)
Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt ne smije biti izrađen protivno glavnom projektu. Izvedbeni projekt se izrađuje: za građenje građevina 1. skupine, ako je to određeno glavnim projektom te ako su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju.