Građevinski nadzor 1

Gradjevinski nadzorPružanje usluga stručnog nadzora nad izgradnjom svih vrsta građevina. Dugogodišnje profesionalno iskustvo time iskusnih inženjera.Stručni nadzor u graditeljstvu preduvjet je uspješne provedbe projekta obzirom na vremenski, kvalitativni i financijski kriterij.

U provedbi stručnog nadzora nadzorni inženjer nadzire građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke.

Usluga nadzora gradnje sadrži slijedeće aktivnosti:
– imenovanje nadzornih inženjera svih struka (arhitekture, građevine, elektrotehnike i strojarstva),
– koordiniranje rada svih nadzornih inženjera,
– razmatranje prijedloga plana operativnog plana i uz suglasnost investitora odobravanje istoga,
– uvođenje izvoditelja u posao,
– provjera izvode li se radovi u skladu s građevinskom dozvolom i važećim propisima i standardima,
– kontrolu ispravne realizacije,
– kontrolu izvođenja svih radova u pogledu kvalitete,
– provođenje kontrole ugrađenog materijala,
– pravo da u dogovoru s investitorom naručuje naknadne i nepredvidive radove, u skladu s Ugovorom o građenju i dogovoru s
Investitorom . Formirati jediničnu cijenu tih radova, sve pod uvjetom da je Investitor to odobrio pismenim putem,
– kontrola kvalitete projektnih rješenja i detalja,
– pravo preuzimanja i dopune tehničke dokumentacije u dogovoru s projektantom, a u skladu s Investitorom,
– kontrola nad privremenim i konačnim obračunima koje podnosi izvođač za izvedene radove,
– kontrola ugovorenih obveza izvođača radova i drugih sudionika u izgradnji građevina,
– preuzimanje prethodno izvedene faze radova,
– odobrenje izvođenje naredne faze izvođenja,
– kontrola izmjere izvedenih radova,
– kontrolu i ovjeru građevinskog dnevnika i upisivanje opsega i vrste provedenog nadzora u građevinski dnevnik,
– kontrola i ovjera građevinske knjige,
– utvrđivanje iznosa više-manje radnji u odnosu na ugovorenu količinu,
– provjera analiza jediničnih cijena naknadnih radova s utvrđivanjem i odobravanjem istih,
– ovjeravanje situacija-računa i prijedloga Investitoru za naplatu istih,
– kontrola stanja kapaciteta izvođača na gradilištu u odnosu na ugovorenu obvezu,
– pregled dokumentacije kojom Izvoditelj dokazuje kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme,
– kontrola rada terenskog laboratorija Izvoditelja,
– kontrola uzimanja uzoraka za ispitivanje,
– nadzor kontrolnih ispitivanja,
– tumačenje nejasnoća iz projektne dokumentacije,
– predlaganje mjera za unapređenje stanja radova u odnosu na ugovorene rokove izvođenja,
– kontrola među rokova koji imaju direktan utjecaj na izvođenje drugih radova ili montažu opreme,
– izrada odgovarajućih izvješća Investitoru, u pismenom obliku o stanju rokova, kakvoće izvedenih radova,
– izrada i dostava izvješća o izvedenim radovima, odnosno izgrađenoj građevini,
– rješavanje tekuće problematike s voditeljima radova,
– preuzimanje izvedenih radova i upozoravanje Izvoditelja na nedostatke uočene u toku gradnje,
– kontrola kvalitete dopremljenog materijala, instalaterskih i obrtničkih proizvoda, te pravo stavljanja primjedbi ili zabrane
ugradnje u slučaju nezadovoljavajuće kvalitete,
– izrada propisanog izvješća za tehnički pregled, organiziranje i provođenje istog,
– nadzor uklanjanja nedostataka uočenih tehničkim pregledom, odnosno na primopredaji građevine,
– briga o osiguranje dokaza, atesta, pribavljanje mišljenja i provedbu ispitivanja za izvanredno dokazivanje kvalitete ugrađenih
elemenata i materijala,
– poduzimanje svih ostalih mjera i akcija u skladu sa Zakonom o gradnji, drugim zakonima, podzakonskim propisima,
uzancama i pravilima struke.