Projektiranje prometnica

Projektiranje prometnicaIdejni projekt predstavlja skup nacrta i dokumenata koji daju osnovna oblikovno funkcionalna i tehnička rješenja objekta, kao i smještaj objekta u prostoru. Idejni projekt mora sadržavati sve potrebne dokumente koji su važni za izradu glavnog projekta. Idejni projekt definira i sadrži: položaj, veličinu i oblik građevne čestice, smještaj objekta na čestici uz jasno vidljiv tlocrtni oblik, odmjeranja od predmetnog objekta do susjednih čestica i građevina na njima, karakteristične poprečne presjeke, priključke na javnu infrastrukturu ukoliko je predviđena njihova izgradnja te tehnički opis. Na temelju idejnog projekta izdaje se lokacijska dozvola. Nakon izrade idejnog projekta, pristupa se izradi glavnog projekta.

Prema glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko
rješenje objekta i prikaz smještaja u prostoru. Ujedno se dokazuje ispunjavanje
različitih uvjeta važnih za budući prometni objekt te zahtjeva koje građevina mora
ispuniti prema Zakonu o prostornom uređenju. Važno je naglasiti da glavni projekt
mora biti usklađen s idejnim projektom. Spomenuto je da glavni projekt predstavlja
skup više različitih projekata. Vrste projekata koje ga čine ovise o vrsti objekta čija
gradnja se planira. Na temelju glavnog projekta izdaje se građevinska dozvola.
Projekt za tender je projekt koji se primjenjuje prilikom odabira izvođača
radova na izgradnji prometnog objekta. Priprema projekta za tender vrši se na
temelju glavnog projekta. Sadržaj projekta za tender povezan je s propisima o javnoj
nabavi ili se određuje dogovorom između investitora i projektanta koji radi na izradi
projekta. Izrada projekta za tender nije obvezna.

Sljedeći važan dio projektne dokumentacije je izvedbeni projekt. To je projekt
kojim se razrađuje tehničko rješenje objekta dano glavnim projektom te se na osnovu
njega gradnja može izvesti. Sadržaj izvedbenog projekta omogućuje izvođenje
gradnje bez dodatnih radova projektiranja. Izvedbeni projekt razlikuje se s obzirom
na vrstu radova za koje se izrađuje, tj. radi li se o složenim građevinama ili
jednostavnim građevinama. Zahtjevni radovi su radovi kod kojih područje obuhvata
prelazi granice katastarske čestice ceste, dok kod manje zahtjevnih radova
(jednostavnih građevina) to nije slučaj. Ukoliko glavnim projektom nisu obuhvaćeni
svi elementi važni za gradnju, oni se obuhvaćaju izvedbenim projektom. U nekim
slučajevima, glavni projekt smatra se izvedbenim ako je to na njemu izričito
naznačeno.

Leave a Reply

Your email address will not be published.